KOMRA rrjeti i pajtimit

Që nga fillimi, qëllimi i procesit të konsultave ka qenë krijimi i një platforme publike në bazë të të cilës viktimatdhe për faqësuesit e shoq ërisë civile do të paraqitnin nevojat e tyre lidhur me shkeljen e të drej tave të njeriut dhe padrejtësitë e bëra në të kaluarën. Qëlli mi i dytë, po aq i rëndësishëm, ishte fuqizimi i përkrahjes për aprovimin e nismës për qasjen rajonale në përcaktimin e fakteve mbi krimet e luftës, në mënyrë që ajo të përkrahet si nga qytetarët ashtu edhe nga pushte ti në të gjitha vendet e rajonit. Në maj të vitit 2008 nisma është ngritur në propozim për krijimin e Komisionit rajonal mbi kërkimin dhe tregimin e krimeve të luftës dhe shkeljet tjera të rënda të të drejtave të njeriut. Qëllimin e tretë: ndërtimin e modelit të Komisionit rajonal (KOMRA).
Konsultimet janë të grupuara sipas katër parametrave: Konsultimet rajonale/nacionale/lokale, Viti i mbajtjes, Vendi, Grupi/lloji i pjesëmarrësve ( komuniteti akademik, veteranët, familjet e të pagjeturve, komuniteti ligjor, etj). Ju mund ti kërkoni/gruponi në cilin do prej këtyre parametrave, duke klikuar në këndin e majtë në tag prej konsultimeve të emërtuara.
Në web faqen në gjuhët boshnjake/ kroate/serbe/ malazeze mund të gjeni materialin e plotë, ndërsa në gjuhët tjera në shumicën e rasteve mund ta gjeni vetëm përshkrimin e shkurtë të ngjarjes. Rishikimin e të gjitha ngjarjeve të organizuara që nga fillimi i Procesit KOMRA deri sot mund ta gjeni këtu.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.