KOMRA rrjeti i pajtimit

Dokumentimi i humbjeve njerëzore, i kampeve dhe i objekteve të tjera të burgosjes në luftërat e viteve nëntëdhjetë në territorin e ish Jugosllavisë është përkrahja më e rëndësishme në përmbushjen e mandatit të KOMRA-s.

Dokumentimi i humbjeve njerëzore në luftërat në territorin e ish Jugosllavisë e ka për objektiv krijimin e një baze të besueshme mbi humbjet njerëzore në lidhje me luftën në Kosovë dhe në Kroaci; humbjet njerëzore të Serbisë dhe të Malit të Zi në luftën në B&H; publikimin online të regjistrimit mbi humbjet njerëzore dhe botimin e Librit të Kujtimit të Kosovës në formë të narrativave mbi viktimat individuale.
Objektiv i projektit Krijimi i hartave të kampeve në B dhe H është që të evidentohen dhe të dokumentohen të gjitha objektet e burgosjes, në të cilat në mënyrë të ligjshme janë mbajtur të burgosurit e luftës dhe në të cilat janë mbajtur në mënyrë të paligjshme civilët si dhe që të regjistrohen emrat e të burgosurve, të cilët janë vrarë ose kanë pësuar gjatë kryerjes së punës së përdhunshme, që i janë ekspozuar torturës ose sjelljes çnjerëzore.