KOMRA rrjeti i pajtimit

Dokumentimi i humbjeve njerëzore, i kampeve dhe i objekteve të tjera të burgosjes në luftërat e viteve nëntëdhjetë në territorin e ish Jugosllavisë është përkrahja më e rëndësishme në përmbushjen e mandatit të KOMRA-s.

Dokumentimi i humbjeve njerëzore në luftërat në territorin e ish Jugosllavisë e ka për objektiv krijimin e një baze të besueshme mbi humbjet njerëzore në lidhje me luftën në Kosovë dhe në Kroaci; humbjet njerëzore të Serbisë dhe të Malit të Zi në luftën në B&H; publikimin online të regjistrimit mbi humbjet njerëzore dhe botimin e Librit të Kujtimit të Kosovës në formë të narrativave mbi viktimat individuale.
Objektiv i projektit Krijimi i hartave të kampeve në B dhe H është që të evidentohen dhe të dokumentohen të gjitha objektet e burgosjes, në të cilat në mënyrë të ligjshme janë mbajtur të burgosurit e luftës dhe në të cilat janë mbajtur në mënyrë të paligjshme civilët si dhe që të regjistrohen emrat e të burgosurve, të cilët janë vrarë ose kanë pësuar gjatë kryerjes së punës së përdhunshme, që i janë ekspozuar torturës ose sjelljes çnjerëzore.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.