KOMRA rrjeti i pajtimit

Organizata partnere në projektin e KOMRA-s

Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi

Fondi  për të Drejtën Humanitare Kosovë

Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi

Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kroaci

Documenta në Kroaci

Drejtësia tranzicionale, përgjegjësia dhe kujtesa në Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendra për Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale, Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendra për Edukimin Qytetar, Mali i Zi

Qendra për hulumtim dhe  krijim të politikave, Maqedoni

Qendra për Kërkimin e Fesë, Politikës dhe Shoqërisë, Serbi

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.