KOMRA rrjeti i pajtimit

Organizata partnere në projektin e KOMRA-s

Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi

Fondi  për të Drejtën Humanitare Kosovë

Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi

Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kroaci

Documenta në Kroaci

Drejtësia tranzicionale, përgjegjësia dhe kujtesa në Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendra për Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale, Bosnjë dhe Hercegovinë

Qendra për Edukimin Qytetar, Mali i Zi

Qendra për hulumtim dhe  krijim të politikave, Maqedoni

Qendra për Kërkimin e Fesë, Politikës dhe Shoqërisë, Serbi