REKOM mreža pomirenja

Dokumentovanje ljudskih gubitaka, logora i drugih zatočeničkih objekata u ratovima iz devedesetih godina na teritoriji bivše Jugoslavije je najvažnija podrška ispunjenju mandata REKOM.

Dokumentovanje ljudskih gubitaka u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije ima za cilj stvaranje pouzdane baze podataka o ljudskim gubicima u vezi sa ratom na Kosovu i u Hrvatskoj; ljudskim gubicima Srbije i Crne Gore u ratu u B&H; objavljivanje online registra o ljudskim gubicima, i izdavanje Kosovske knjige pamćenja u formi narativa o pojedinačnim žrtvama.
Cilj projekta Mapiranje logora u BiH je da se evidentiraju i dokumentiraju svi zatočenički objekti, u kojima su zakonito držani ratni zarobljenici, i nezakonito zatvarani civili, i da se popišu imena zatočenika koji su ubijeni ili stradali prilikom obavljanja prinudnog rada, koji su bili izloženi torturi ili nečovječnom postupanju.