REKOM mreža pomirenja

Dokumentovanje ljudskih gubitaka, logora i drugih zatočeničkih objekata u ratovima iz devedesetih godina na teritoriji bivše Jugoslavije je najvažnija podrška ispunjenju mandata REKOM.

Dokumentovanje ljudskih gubitaka u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije ima za cilj stvaranje pouzdane baze podataka o ljudskim gubicima u vezi sa ratom na Kosovu i u Hrvatskoj; ljudskim gubicima Srbije i Crne Gore u ratu u B&H; objavljivanje online registra o ljudskim gubicima, i izdavanje Kosovske knjige pamćenja u formi narativa o pojedinačnim žrtvama.
Cilj projekta Mapiranje logora u BiH je da se evidentiraju i dokumentiraju svi zatočenički objekti, u kojima su zakonito držani ratni zarobljenici, i nezakonito zatvarani civili, i da se popišu imena zatočenika koji su ubijeni ili stradali prilikom obavljanja prinudnog rada, koji su bili izloženi torturi ili nečovječnom postupanju.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.