Lajme

Bashkësia lokale -Bratunac, B dhe H-27.11.2010.

27.11.2010

Konsultimet me bashkësinë lokale në Bratunac i organizoi Qendra për informim dhe ndihmë juridike (CIPP), anëtare e Koalicionit për KOMRA-në. Në takim morën pjesë 35 pjesëmarrës – viktima, anëtarë të organizatave joqeveritare, anëtarë të shoqatave të ndryshme, gazetarë dhe profesionistë që punojnë me viktimat. Fjalën hyrëse e mbajtën Milena Savić (CIPP, Zvornik, BeH), dhe Amir Kulaglić (anëtar i Këshillit Koordinues i Koalicionit për KOMRA-në) nga BeH.

Shqyrtimet e propozimeve, rekomandimeve dhe opinionet