KOMRA rrjeti i pajtimit

27.11.2010.

Bashkësia lokale -Bratunac, B dhe H-27.11.2010.

2010, B dhe H, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale

Konsultimet me bashkësinë lokale në Bratunac i organizoi Qendra për informim dhe ndihmë juridike (CIPP), anëtare e Koalicionit për KOMRA-në. Në takim morën pjesë 35 pjesëmarrës – viktima, anëtarë të organizatave joqeveritare, anëtarë të shoqatave të ndryshme, gazetarë dhe profesionistë që punojnë me viktimat. Fjalën hyrëse e mbajtën Milena Savić (CIPP, Zvornik, BeH), dhe Amir Kulaglić (anëtar i Këshillit Koordinues i Koalicionit për KOMRA-në) nga BeH.

Shqyrtimet e propozimeve, rekomandimeve dhe opinionet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.