KOMRA rrjeti i pajtimit

11.12.2010.

Të burgosurit në kampe të përqendrimit dhe familjet e viktimave -Megjugorje, B dhe H-11.12.2010.

2010, B dhe H, familjet e viktimave, Konsultimet lokale, Të burgosurit

Konsultimet lokale me përfaqësuesit e Shoqatave të të burgosurve të kampeve të përqendrimit dhe familjeve të viktimave mbi iniciativën për themelimin e KOMRA-së dhe Draftin e Statutit të KOMRA-së u mbajtën në bazë të organizimit të Shoqatës të burgosurve të kampeve të përqendrimit të Luftës Nacionale dhe Shoqatës së gazetarëve të BeH, me 20 pjesëmarrës: të burgosur të kampeve të përqendrimit, aktivistë për të drejtat e njeriut, politikanë, gazetarë dhe anëtarë të organizatave joqeveritare dhe anëtarë të Koalicionit për KOMRA-në. Fjalën hyrëse e mbajtën Mirko Zelenika (kryetar i Shoqatës së të burgosurve të kampeve të përqendrimit të luftës nacionale, Ivo Jerkić (Kryetar i Komunës së Çitluk, BeH), Anđelko Kvesić(Shoqata e të burgosurve të kampeve të përqendrimit të Busovaqës, BeH) dhe Milena Savić (koordinatore e procesit konsultativ të Iniciativës së KOMRA-së në BeH).

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimet dhe opinionet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.