Lajme

Të burgosurit në kampe të përqendrimit dhe familjet e viktimave -Megjugorje, B dhe H-11.12.2010.

11.12.2010

Konsultimet lokale me përfaqësuesit e Shoqatave të të burgosurve të kampeve të përqendrimit dhe familjeve të viktimave mbi iniciativën për themelimin e KOMRA-së dhe Draftin e Statutit të KOMRA-së u mbajtën në bazë të organizimit të Shoqatës të burgosurve të kampeve të përqendrimit të Luftës Nacionale dhe Shoqatës së gazetarëve të BeH, me 20 pjesëmarrës: të burgosur të kampeve të përqendrimit, aktivistë për të drejtat e njeriut, politikanë, gazetarë dhe anëtarë të organizatave joqeveritare dhe anëtarë të Koalicionit për KOMRA-në. Fjalën hyrëse e mbajtën Mirko Zelenika (kryetar i Shoqatës së të burgosurve të kampeve të përqendrimit të luftës nacionale, Ivo Jerkić (Kryetar i Komunës së Çitluk, BeH), Anđelko Kvesić(Shoqata e të burgosurve të kampeve të përqendrimit të Busovaqës, BeH) dhe Milena Savić (koordinatore e procesit konsultativ të Iniciativës së KOMRA-së në BeH).

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimet dhe opinionet