KOMRA rrjeti i pajtimit

18.12.2010.

Veteranët-Shkup, Maqedoni-18.12.2010

2010, Konsultimet rajonale, Maqedonia, Projekt Statuti, Veteranët

Konsultimet rajonale me veteranët e luftës mbi draft Statutin e KOMRA-s

Konsultimet i organizoi Veprim i Paqes nga Prilepi, me më shumë se 40 pjesëmarrës nga rajoni. Folës ishin Gordana Duvnjak, Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA (Shkup, Maqedoni), Andjellko Kvesiq, Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA (Busovaçë, B dhe H),Zhelko Mrak, veteran (Osijek, Kroaci) dhe Radojica Bunçiq, pjesëmarrës në luftën prej 1991 deri në vitin 1995. (Beograd, Serbi).

 

draft statuti – komentet