KOMRA rrjeti i pajtimit

18.12.2010.

Veteranët-Shkup, Maqedoni-18.12.2010

2010, Konsultimet rajonale, Maqedonia, Projekt Statuti, Veteranët

Konsultimet rajonale me veteranët e luftës mbi draft Statutin e KOMRA-s

Konsultimet i organizoi Veprim i Paqes nga Prilepi, me më shumë se 40 pjesëmarrës nga rajoni. Folës ishin Gordana Duvnjak, Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA (Shkup, Maqedoni), Andjellko Kvesiq, Këshilli Koordinues i Koalicionit për KOMRA (Busovaçë, B dhe H),Zhelko Mrak, veteran (Osijek, Kroaci) dhe Radojica Bunçiq, pjesëmarrës në luftën prej 1991 deri në vitin 1995. (Beograd, Serbi).

 

draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.