KOMRA rrjeti i pajtimit

22.01.2011.

Juristët -Beograd, Serbi -22/23.01.2011

2011, juristet, Konsultimet rajonal, Projekt Statuti, Serbia

Konsultimet rajonale me juristët mbi Draft Statutin e KOMRA-s

Janë mbajtur në Beograd më 22 dhe 23 janar të vitit 2011 në organizim të Fondit për të Drejtën Humanitare.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.