KOMRA rrjeti i pajtimit

17.12.2010.

Studentët-Zagreb, -17.12.2010.

2010, Konsultimet rajonale, Kroacia, Projekt Statuti, Të Rinjtë

Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, Kroaci, Legalis, Zagreb të premten më 17.12.2010 në emër të Koalicionit për themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirat e ish-Jugosllavisë – Koalicionit për KOMRA ka organizuar konsultimet regjional mbi draft Statutin e KOMRA-s me studentët dhe të studiuesit e rinj e fushave të drejtësisë, shkencave politike, sociologjisë dhe historisë.

Në konsultimet morën pjesë më shumë se 50 të rinj nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Sllovenia dhe Serbia. Takimi është mbajtur në hapësirat e Rektoratit të Universitetit të Zagrebit.

Prezantimet në këtë takim I bënë: Marijana Toma (Grupa punuese për përpilimin e draft Statutit), Vesna Tershelliq (udhëheqëse e Qendrës për ballafaqim me të kaluarën – Documenta), Mario Mazhiq dhe Ivan Novosell (Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut).

draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.