Lajme

Juristët -Beograd, Serbi -4.12.2010.

04.12.2010

Konsultimet regjionale për komunitetin e juristëve mbi draft Statutin e KOMRA-s, organizuar nga Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi.

Fjalët hyrëse ishin Sandra Orlloviq, Fondi për të drejtën humanitare, Serbi; Ibro Bulliq, Prokuroria e BeH; Rona Nishliu, koordinatorja e Nismës për KOMRA, ndërsa kanë qenë të pranishëm më shumë se 50 gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe juristë nga regjioni

Ngjarjen e kanë përcjellëRTS, RTV B92, Agjencitë Fonet, Beta dhe Tanjug.

Draft statuti – komentet