KOMRA rrjeti i pajtimit

04.12.2010.

Juristët -Beograd, Serbi -4.12.2010.

2010, juristet, Konsultimet rajonale, Projekt Statuti, Serbia

Konsultimet regjionale për komunitetin e juristëve mbi draft Statutin e KOMRA-s, organizuar nga Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi.

Fjalët hyrëse ishin Sandra Orlloviq, Fondi për të drejtën humanitare, Serbi; Ibro Bulliq, Prokuroria e BeH; Rona Nishliu, koordinatorja e Nismës për KOMRA, ndërsa kanë qenë të pranishëm më shumë se 50 gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe juristë nga regjioni

Ngjarjen e kanë përcjellëRTS, RTV B92, Agjencitë Fonet, Beta dhe Tanjug.

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.