KOMRA rrjeti i pajtimit

Pas përfundimit të procesit të konsultimit filloi faza e dytë e Procesit KOMRA, Institucionalizimi i Nismës për KOMRA, formimi i grupit rajonal të avokuesve publike në tetor të vitit 2011. Institucionalizimi i Nismës për KOMRA është procesi i transferimit të Procesit KOMRA nga niveli i iniciativës qytetare, në nivelin politik, në domenin e institucioneve.

Të deleguarit për KOMRA më 28.10.2014 i kanë dorëzuar Koalicionit për KOMRA Ndryshimet e draft statutit si dokument i dakorduar që përbën një kornizë ligjore për themelimin e KOMRA-s. Këto ndryshime Koalicioni për KOMRA i ka miratuar pa rezervë në kuvendin e mbajtur me datën 14.11.2014. Mirëpo, në ndërkohë, janë mbajtur zgjedhjet në BdheH dhe janë zgjedhur anëtarët e rinj të Kryesisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, në Kroaci u zgjodh presidentja e re, kështu që Koalicioni për KOMRA tani është në një pozitë për të kërkuar edhe një herë mbështetjen për KOMRA dhe ndryshime në Statutin e KOMRA-s, sepse anëtarët e zgjedhur rishtas të Kryesisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe presidentja kroate nuk janë të detyruar në mbështetje të paraardhësit e tyre. Institucionalizimi është ende faza e aktuale e procesit KOMRA.