KOMRA rrjeti i pajtimit

grafika-forum

18.11.2014.

Koalicioni për KOMRA i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s

REKOM-znak-mali

Koalicioni për KOMRA, në Kuvendin e VII-të, të mbajtur në datën 14 nëntor të vitit 2014 në Beograd, i ka përkrahur Ndryshimet e Statutit të KOMRA-s, të cilat i kanë bërë të dërguarit e kryetarëve të Malit të Zi, Kroacisë dhe Kosovës, i anëtarit boshnjak dhe kroat të presidencës së B dhe H1, në lidhje me detyrën për të hulumtuar mundësitë ligjore dhe kushtetuese për themelimin e KOMRA-sa në secilin vend individualisht. Koalicioni në mënyrë të vëmendshme ka shqyrtuar ndryshimet dhe ka vlerësuar se „thelbi i propozim Statutit është ruajtur, se largimi i autorizimeve represive i heq dyshimet se KOMRA i merr kompetencat e organeve gjyqësore dhe se procedura e kandidimit dhe e zgjedhjes së komisionit seleksionues dhe e anëtarëve të Komisionit dukshëm është thjeshtësuar“. Koalicioni për KOMRA i ka përshëndetur ndryshimet në financimin e Komisionit, me të cilat është paraparë që KOMRA të financohet me donacione vendore dhe të huaja, si dhe me mjetet e organizatave ndërkombëtare dhe jo nga kontributet e shteteve, siç ka propozuar Koalicioni. Koalicioni posaçërisht përshëndet qëndrimin e të dërguarve që në mesin e objektivave të Komisionit të jetë „përparimi i programeve arsimore në përputhje me faktet, të cilat i konstaton Komisioni“. Midis të tjerash, Koalicioni thekson se në mesin e të dërguarve dhe kryetarëve/anëtarëve të presidencës është arritur pajtimi i plotë mbi atë që Komisioni duhet të vërtetojë faktet mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të të drejtave të njeriut, të kryera në periudhën nga data 1 janar i vitit 1991 e deri në fund të muajit dhjetor të vitit 2001. Mbi „hulumtimin e rrethanave politike dhe shoqërore, të cilat në mënyrë vendimtare i kanë kontribuuar shpërthimit të luftërave si dhe mbi kryerjen e krimeve të luftës dhe shkeljet e tjera të të drejtave të njeriut “ e ka mendimin se thelbësore është që KOMRA t’i hulumtojë shkaqet e luftës, por edhe mendimin se hulumtimi i shkaqeve të luftës është e mundshme të ndërmerret pas vërtetimit të fakteve mbi krimet luftës, që është në pajtim të plotë me propozimet e Koalicionit për KOMRA.
Koalicioni pret nga kryetarët/presidenca e B dhe H që më së voni deri në fund të muajit janar të vitit 2015 ta informojnë publikun dhe parlamentet nacionale mbi vendimet e tyre që bashkërisht të përkrahin themelimin e KOMRA-s. Me këtë, për herë të parë në historinë e shoqërive post-konfliktuale, vendet post-jugosllave, në mënyrë të pavarur, pa kushtëzime dhe pa trysninë e bashkësisë ndërkombëtare , do të fillonin me ndërtimin e mekanizmit rajonal për ballafaqim me të kaluarën, i cili ka potencial për të hequr mungesat e drejtësisë penale, bllokadën informative të zbulimit të varrezave të mbetura masive dhe që të sigurojë respektimin e fakteve dhe të përvojave personale.

[1] Kryetari i i Maqedonisë, Gjorge Ivanov e ka informuar Koalicionin për KOMRA-n se do ta përkrah vendimin mbi themelimin e KOMRA-s nëse në mes të kryetarëve /presidencës së B dhe H ekziston konsensusi.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.