KOMRA rrjeti i pajtimit

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA

Statuti i Koalicionit për KOMRA është aprovuar në Kuvendin e anëtarëve të Koalicionit në Zagreb më 15.10. 2010 para fillimit të forumit të gjashtë regjional mbi drejtësinë transicionale. I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA të mbajtur në Sarajevë më 26 qershor 2011

Draft Statuti i KOMRA

Draft Statuti i KOMRA-s është aprovuar në takimin e Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA më 5 mars 2011-03-24.

Draftin duhet ta verifikojë Kuvendi i anëtarëve të Koalicionit për KOMRA në takimin i cili mbahet më 26 mars 2011 në Beograd.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.