KOMRA rrjeti i pajtimit

I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA

Statuti i Koalicionit për KOMRA është aprovuar në Kuvendin e anëtarëve të Koalicionit në Zagreb më 15.10. 2010 para fillimit të forumit të gjashtë regjional mbi drejtësinë transicionale. I ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Koalicionit për KOMRA të mbajtur në Sarajevë më 26 qershor 2011

Draft Statuti i KOMRA

Draft Statuti i KOMRA-s është aprovuar në takimin e Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA më 5 mars 2011-03-24.

Draftin duhet ta verifikojë Kuvendi i anëtarëve të Koalicionit për KOMRA në takimin i cili mbahet më 26 mars 2011 në Beograd.