WordPress database error: [Can't find file: './recomsaj_dev/wp_gglcptch_whitelist.frm' (errno: 2 - No such file or directory)]
RENAME TABLE `wp_gglcptch_whitelist` TO `wp_gglcptch_allowlist`

REKOM ~ KOMRA ~ RECOMPërmbledhje e Politikave: Pajtimi përmes Procesit të Berlinit: roli i KOMRA-s - REKOM ~ KOMRA ~ RECOM Përmbledhje e Politikave: Pajtimi përmes Procesit të Berlinit: roli i KOMRA-s - REKOM ~ KOMRA ~ RECOM

KOMRA rrjeti i pajtimit

24.11.2017.

Përmbledhje e Politikave: Pajtimi përmes Procesit të Berlinit: roli i KOMRA-s

Procesi i Berlinit

Rekomandim:

Me qëllim të përparimit të procesit të pajtimit rajonal, si kusht i domosdoshëm i bashkëpunimit dhe i sigurisë në Ballkanin Perëndimor si dhe i inkuadrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, trashëgimtaret e ish RSF të Jugosllavisë duhet ta nënshkruajnë Marrëveshjen mbi themelimin e KOMRA-s (Komisioni për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e RSFJ-së nga data 1 janar e vitit 1991 deri në datën 31 dhjetor të vitit 2001) në takimin e ardhshëm në kuadër të serisë së samiteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor („Procesi i Berlinit”) në vitin 2018, kurse pas kësaj, pa zvarritje, duhet të ndërmarrin hapa konkret për themelimin e KOMRA-s në pajtim me Projekt Statutin e KOMRA-s.

Permbledhje e Politikave: Pajtimi permes Procesit te Berlinit: roli i KOMRA-s, Botues: Koalicioni për KOMRA-n