KOMRA rrjeti i pajtimit

24.11.2017.

Përmbledhje e Politikave: Pajtimi përmes Procesit të Berlinit: roli i KOMRA-s

Procesi i Berlinit

Rekomandim:

Me qëllim të përparimit të procesit të pajtimit rajonal, si kusht i domosdoshëm i bashkëpunimit dhe i sigurisë në Ballkanin Perëndimor si dhe i inkuadrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, trashëgimtaret e ish RSF të Jugosllavisë duhet ta nënshkruajnë Marrëveshjen mbi themelimin e KOMRA-s (Komisioni për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e RSFJ-së nga data 1 janar e vitit 1991 deri në datën 31 dhjetor të vitit 2001) në takimin e ardhshëm në kuadër të serisë së samiteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor („Procesi i Berlinit”) në vitin 2018, kurse pas kësaj, pa zvarritje, duhet të ndërmarrin hapa konkret për themelimin e KOMRA-s në pajtim me Projekt Statutin e KOMRA-s.

Permbledhje e Politikave: Pajtimi permes Procesit te Berlinit: roli i KOMRA-s, Botues: Koalicioni për KOMRA-n

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.