KOMRA rrjeti i pajtimit

30.11.2014.

Diskutimi rreth draft statutit të KOMRA-së, maj 2010 – janar 2011.

Paralelisht me punën e grupit punues për hartimin e Draft statutit, u organizuan konsultimet gjatë të cilave u zhvillua diskutimi rreth drafteve të statutit që i propozonte grupi punues. Këto propozime pastaj i dorëzoheshin sërish grupit punues. Ky film i shkurtë sjell një pasqyrë çështjesh kyçe mbi të cilat u diskutua gjatë procesit konsultativ mbi Draft statutin.