KOMRA rrjeti i pajtimit

30.11.2014.

Diskutimi rreth draft statutit të KOMRA-së, maj 2010 – janar 2011.

Paralelisht me punën e grupit punues për hartimin e Draft statutit, u organizuan konsultimet gjatë të cilave u zhvillua diskutimi rreth drafteve të statutit që i propozonte grupi punues. Këto propozime pastaj i dorëzoheshin sërish grupit punues. Ky film i shkurtë sjell një pasqyrë çështjesh kyçe mbi të cilat u diskutua gjatë procesit konsultativ mbi Draft statutin.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.