РЕКОМ мрежа за помирување

Rasprava

30.11.2014.

Расправа за Нацрт статутот на РЕКОМ, мај 2010 – јануари 2011.

Паралелно со работата на работната група за изработка на Нацрт статутот, беа организирани консултации на кои е водена расправа за нацртите статутите кои ги предложи работната група. Потоа, тие предлози ѝ беа доставувани на работната група. Овој краток филм претставува преглед на клучните прашања за кои се разговараше во текот на тој консултативен процес за Нацрт статутот.