РЕКОМ мрежа за помирување

Rasprava

30.11.2014.

Расправа за Нацрт статутот на РЕКОМ, мај 2010 – јануари 2011.

Паралелно со работата на работната група за изработка на Нацрт статутот, беа организирани консултации на кои е водена расправа за нацртите статутите кои ги предложи работната група. Потоа, тие предлози ѝ беа доставувани на работната група. Овој краток филм претставува преглед на клучните прашања за кои се разговараше во текот на тој консултативен процес за Нацрт статутот.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.