KOMRA rrjeti i pajtimit

Të rinjtë –Serbi, Ivanjicë – 21.09.2008.

Konsultat i organizoi Nisma Rinore për të Drej­tat e Njeriut (Serbi). Të rinjtë e përkrahin nismën rajonale për zbardhjen e fakteve mbi krimet e luftës dhe konsiderojnë se duhet të themelohet KOMRA si komision zyrtar.

Komisioni Rajonal duhet të jetë i paanshëm dhe tmerrësisht objektiv në punën e tij, dhe vetë proce­si i themelimit duhet të planifikohet mirë.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.