KOMRA rrjeti i pajtimit

15.07.2008.

Shoqatat e viktimave -Beograd, Serbi-15.07.2008.

2008, Konsultimet nacionale, Serbia, Shoqatat e viktimave

Konsultat kombëtare me shoqatat e viktimave i orga­nizoi Fondi për të Drejtën Humanitare (Serbi). Këto konsulta kanë qenë tubimi i parë përgati­tor me shoqatat e viktimave në Beograd, kur pjesëmarrësve u është prezantuar Deklarata mbi themelimin e koalicionit rajonal për zbardhjen e fakteve mbi krimet e luftës (KOMRA), e cila do ti udhëheq në të ardhmen procesin e konsultave. Është shfaqur video regjistrimi nga konsultat rajo­nale në Podgoricë më 9 maj 2008, në të cilat është zyrtarizuar nisma për themelimin e KOMRA. Në tubim kanë marrë pjesë 16 përfaqësues të shoqa­tave të viktimave dhe 5 vëzhgues, kurse fjalën e hyrjes e kishin Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi) dhe Lidija Škaro (Komisioni ndërkombëtarë për personat e zhdukur, BH).

Konsultat kombëtare me shoqatat e viktimave mbi KOMRA

Deklarata për Bashkëngjitje

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.