Lajme

Familjet e personave të zhdukur dhe luftëtarët -Vukovar, Kroaci -24.10.2008.

Konsultat i organizuan  Documenta,  Lidhje e sho- qatave  të  familjeve të  mbrojtësve  kroat  të  zënë rob  dhe të zhdukur  dhe Shoqata  Nënat  e Vuko- varit. Pjesëmarrësit  [30] kanë qenë viktimat, për- faqësuesit  e  shoqatave  të  viktimave,  përfaqësu- esit e veteranëve dhe aktivistët e organizatave jo qeveritare  për të drejtat  e njeriut.  Iniciativën për themelimin  e KOMRA e paraqiten  Vesna Teršelič (Documenta,  Kroaci), Nataša  Kandić (Fondi  për të  Drejtën  Humanitare,   Serbi), Katarina  Kruho- nja (Qendra  për paqe, Joviolencë dhe të drejtat  e njeriut nga Osjeku, Kroaci) dhe Mirko Kovačić (Shoqata Nënat e Vukovarit, Kroaci). Për tubimin kanë raportuar Radio kroat Vukovari, B92 dhe Vukovarske novine.

Konsultat kombëtare me shoqatat e familjeve të mbrojtësve të zhdukur mbi nismën KOMRA