KOMRA rrjeti i pajtimit

24.10.2008.

Familjet e personave të zhdukur dhe luftëtarët -Vukovar, Kroaci -24.10.2008.

2008, Familjet e personave të zhdukur, familjet e viktimave, Konsultimet nacionale, Kroacia, Veteranët

Konsultat i organizuan  Documenta,  Lidhje e sho- qatave  të  familjeve të  mbrojtësve  kroat  të  zënë rob  dhe të zhdukur  dhe Shoqata  Nënat  e Vuko- varit. Pjesëmarrësit  [30] kanë qenë viktimat, për- faqësuesit  e  shoqatave  të  viktimave,  përfaqësu- esit e veteranëve dhe aktivistët e organizatave jo qeveritare  për të drejtat  e njeriut.  Iniciativën për themelimin  e KOMRA e paraqiten  Vesna Teršelič (Documenta,  Kroaci), Nataša  Kandić (Fondi  për të  Drejtën  Humanitare,   Serbi), Katarina  Kruho- nja (Qendra  për paqe, Joviolencë dhe të drejtat  e njeriut nga Osjeku, Kroaci) dhe Mirko Kovačić (Shoqata Nënat e Vukovarit, Kroaci). Për tubimin kanë raportuar Radio kroat Vukovari, B92 dhe Vukovarske novine.

Konsultat kombëtare me shoqatat e familjeve të mbrojtësve të zhdukur mbi nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.