РЕКОМ мрежа за помирување

24.10.2008.

Семејства на исчезнатите и на бранителите -Вуковар, Хрватска-24.10.2008.

2008, бранители, ветерани, Национални консултации, семејства на ишчезнатите, Хрватска

Национални консултации со здруженијата на семејствата на исчезнатите и на бранителите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираа Documenta, Сојузот на здруженијата на семејствата на заробените и исчезнатите хрватски бранители и Здружението Вуковарски мајки. Учесниците [30] беа од редот на жртвите, претставници на здруженијата на жртвите и на ветераните и активисти на невладини организации за човекови права. Иницијативата за основање на РЕКОМ ја претставија Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Катарина Крухоња (Центар за мир, ненасилство и човекови права од Осијек, Хрватска) и Мирко КОвачиќ (Здружение Вуковарски мајки, Хрватска). За собирот известија Хрватското Радио Вуковар, Б92 и Вуковарске новине.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.