KOMRA rrjeti i pajtimit

10.10.2008.

Organizatat për të drejtat e njeriut -Frushka Gora, Serbi, 10.10.2008.

2008, Konsultimet nacionale, OJQ, Serbia

Konsultat i organizoi Impunity Watch i Fondit për të Drejtën Humanitare. Pjesëmarrës (21) ishin aktivistët për të drejtat e njeriut. Fjalën hyrëse e mbajtën Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Ljiljana Hellman (Impunity Watch, Serbi) dhe Marijana Toma (Impunity Watch, Serbi).

Konsultat kombëtare me organizatat për të drejtat e njeriut mbi nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.