РЕКОМ мрежа за помирување

10.10.2008.

Oрганизации за човекови права-Фрушка Гора, Србија-10.10.2008.

2008, Национални консултации, органиѕации ѕа човекови права, Србија

Национални консултации со организациите за човекови права за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Impunity Watch и Фондот за хуманитарно право. Учесниците (21) беа активисти и активистки за човекови права. Воведничарки беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Љиљана Хелман (Impunity Watch, Србија) и Маријана Тома (Impunity Watch, Србија).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.