KOMRA rrjeti i pajtimit

11.10.2008.

Gazetarët –Frushka Gora, Serbi -11.10.2008.

2008, Gazetarët, Konsultimet nacionale, Serbia

Konsultat i organizuan  Impunity Watch  dhe Sho- qata  e  gazetarëve  të  pavarur  të  Vojvodinës,  ku morën pjesë 24 gazetarë nga Serbia. Në pjesën hyrëse është prezantuar Raporti i Impunity  Watch për  shkaqet   e  mosndëshkimeve.   Fjalët  hyrëse mbi nismën KOMRA i mbajtën  Dinko Gruhonjić (Shoqata e gazetarëve të pavarur të Vojvodinës, Vojvodinë, Serbi), Nataša Kandić.

Konsultat kombëtare me shoqatat e familjeve të mbrojtësve të zhdukur mbi nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.