РЕКОМ мрежа за помирување

11.10.2008.

Новинари- Фрушка Гора, Србија-11.10.2008.

2008, Национални консултации, новинари, Србија

Национални консултации со новинарите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Impunity Watch и Независното здружение на новинарите на Војводина, a присуствуваа 24 новинари од целата земја. Во рамките на воведниот дел беше претставен Извештајот за причините за неказнивоста на Impunity Watch. Воведни излагања за Иницијативата за РЕКОМ имаа Динко Грухоњиќ (Независно здружение на новинарите на Војводина, Војводина, Србија), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Маријана Тома (Impunity Watch, Србија).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.