KOMRA rrjeti i pajtimit

16.07.2008.

OJQ-Zagreb, Kroaci-16.07.2008.

2008, Konsultimet nacionale, Kroaci, OJQ

Konsultat i organizoi Documenta. Në tubim morën pjesë 29 përfaqësues të shoqërisë civile në Kroaci. Vesna Teršelič (Documenta) dhe Eugen Jakovčić (TV Jadran – emisioni Cenzura) informuan pjesë­marrësit mbi rrjedhën e konsultave, instrumentet për zbardhjen e së vërtetës, nismën për themeli­min e Komisionit Rajonal, si dhe për formimin e Koalicionit mbështetës për KOMRA. Është parala­jmëruar se koalicioni do të prezantohet formalisht në Forumin e katërt rajonal në Prishtinë, që mba­het në tetor të vitit 2008.

Konsultat kombëtare me shoqërinë civile për nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.