РЕКОМ мрежа за помирување

16.07.2008.

НВО-Загреб, Хрватска-16.07.2008.

2008, Национални консултации, НВО, Хрватска

Национални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Консултации ги организираше Documenta. На собирот учествуваа 29 претставници на цивилното општество во Хрватска. Весна Тершелич (Documenta) и Еуген Јаковчиќ (Cenzura Plus) ги информираа учесниците за дотогашниот тек на консултациите, за инструментите за утврдување на вистината, за иницијативите за основање на регионални комисии, како и за формирање Коалиција за поддршка за основањето на Регионална комисија. Најавено е дека коалицијата ќе биде формално претставена на Четвртиот регионален форум во Приштина во октомври 2008 година.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Beleške sa sastanka-Documenta-Zagreb-16.07.2008.

Lista-ucesnika-16.07.2008.

Nacionalne konzultacije s civilnim društvom o inicijativi REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.