KOMRA rrjeti i pajtimit

25.10.2008.

OJQ-Podgoricë, Mali i Zi -25.10.2008.

2008, Konsultimet nacionale, Mali i Zi, OJQ

Konsultat i organizoi Aksioni për të drejtat e njeri- ut, dhe në to morën pjesë 33 përfaqësues të shoq- ërisë civile, mediat  dhe politikanët  e Malit të Zi. Fjalën hyrëse e kishin Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare,  Serbi) dhe Tea Gorjanc–Pre- lević (Aksioni për të drejtat  e njeriut,  Mali i Zi). Kanë raportuar gazetat ditore Dan dhe Vijesti.

Konsultimi kombëtare me shoq

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.