РЕКОМ мрежа за помирување

25.10.2008.

НВО-Подгорица, Црна Гора -25.10.2008.

2008, Национални консултации, НВО, Црна Гора

Национални консултации со претставниците на цивилното општество на Црна Гора за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше Акција за човекови права, а на нив учествуваа 33 претставници на цивилното општество, медиуми и политичари од Црна Гора.  Воведничарки беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Теа Горјанц-Прелевиќ (Акција за човекови права, Црна Гора). Известија дневните весници Дан и Вијести.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript