РЕКОМ мрежа за помирување

25.10.2008.

НВО-Подгорица, Црна Гора -25.10.2008.

2008, Национални консултации, НВО, Црна Гора

Национални консултации со претставниците на цивилното општество на Црна Гора за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше Акција за човекови права, а на нив учествуваа 33 претставници на цивилното општество, медиуми и политичари од Црна Гора.  Воведничарки беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Теа Горјанц-Прелевиќ (Акција за човекови права, Црна Гора). Известија дневните весници Дан и Вијести.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.