KOMRA rrjeti i pajtimit

21.09.2008.

Të rinjtë –Serbi, Ivanjicë – 21.09.2008.

2008, Konsultimet nacionale, Serbia, Të Rinjtë

Konsultat kombëtare me të rinjtë mbi nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.