РЕКОМ мрежа за помирување

21.09.2008.

Млади-Србија, Ивањица-21.09.2008.

2008, млади, национални консутации, Србија

Национални консултации со младите за Иницијативата за РЕКОМ

Младите ја поддржуваат регионалната иницијатива за утврдување на фактите за воените злосторства и сметаат дека е потребно воспоставување на РЕКОМ како официјална комисија.

Регионалната комисија мора да биде „непристрасна и сурово објективна во својата работа, а самиот процес на воспоставување мора да биде добро испланиран “.

Младите сметаат дека е неопходна кампања за создавање позитивна клима во општествата на бивша СФРЈ и дека таа мора да вклучува различни целни групи со прилагоден пристап до секоја од нив. Кампањата мора да биде постепена, мора да ги вклучува жртвите, нивните семејства и да ја истакнува потребата од вистината.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacionalne konsultacije s mladima o inicijativi REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.