KOMRA rrjeti i pajtimit

!Zëri i Nismës KOMRA është një botim qëllimi themelor i të cilit është t’i informojë anëtarët/et e Koalicionit për KOMRA dhe mbështetësit e kësaj nisme, si dhe të gjithë publikun e interesuar në Procesin KOMRA. Botimi merret edhe me progresin e drejtësisë tranzicionale në rajonin e ish RSFJ-së, me përvojat e shteteve tjera në këtë fushë, me arritjet relevante në komunitetin akademik, si dhe me dëshimitë e viktimave.

Në secilin numër !Zëri sjell tekste autoriale, analiza dhe intervista të personave të cilët në veprimtaritë tyre profesionale merren me realizimin e të drejtave të viktimave, me nevojën për dokumentim, me të vërtetën, kujtesën e pajtimin.

Buletini del një herë në muaj në versionin e shtypur dhe atë elektronik, dhe shpërndahet në të gjitha shtetet e ish Jugosllvisë. Botimi del në gjuhën boshnjake/kroate/serbe/malazeze, si dhe në shqip, anglisht, maqedonisht e sllovenisht.