KOMRA rrjeti i pajtimit

!Zëri i Nismës KOMRA është një botim qëllimi themelor i të cilit është t’i informojë anëtarët/et e Koalicionit për KOMRA dhe mbështetësit e kësaj nisme, si dhe të gjithë publikun e interesuar në Procesin KOMRA. Botimi merret edhe me progresin e drejtësisë tranzicionale në rajonin e ish RSFJ-së, me përvojat e shteteve tjera në këtë fushë, me arritjet relevante në komunitetin akademik, si dhe me dëshimitë e viktimave.

Në secilin numër !Zëri sjell tekste autoriale, analiza dhe intervista të personave të cilët në veprimtaritë tyre profesionale merren me realizimin e të drejtave të viktimave, me nevojën për dokumentim, me të vërtetën, kujtesën e pajtimin.

Buletini del një herë në muaj në versionin e shtypur dhe atë elektronik, dhe shpërndahet në të gjitha shtetet e ish Jugosllvisë. Botimi del në gjuhën boshnjake/kroate/serbe/malazeze, si dhe në shqip, anglisht, maqedonisht e sllovenisht.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.