KOMRA rrjeti i pajtimit

Pse KOMRA

Fushata e parë mediale përmes së cilës nisma për KOMRA i është prezantuar publikut të gjerë në rajon. Aktivitetet promovuese...

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.