РЕКОМ мрежа за помирување

Цел на Kонсултативниот процес е од почeток да се создаде јавна платформа на која жртвите и претставниците на цивилниот сектор ќе ги искажат своите потреби во однос на кршењето на човековите права и не правдите на правени во минатото. Втората,подеднакво важна цел е јакнење на поддршката за прифаќање на иницијативата за регионален пристап во утврдување то на фактите за воените злосторства, за таа да биде поддржана во сите земји од регионот, и од граѓаните и од властите. И третата цел: изградба на модел на Регионална комисија (РЕКОМ).
Консултациите се групирани според четири параметри: Регионални/национални/локални консултации, Година на одржување, Земја, Група/тип на учесници (просветна заедница, ветерани, семејства на исчезнатите, правничка заедница, итн.) Можете да ги пребарувате/групирате по секој од овие параметри, со кликнување на тагот во аголот лево од називот на консултацијата.
На босанско/хрватско/српско/црногорската страница на сајтот можете да го најдете целокупниот достапен материјал, додека на останатите јазици во најголем број од случаите достапни се само куси описи на настаните. Прегледот на сите организирани настани од почетокот на Процесот РЕКОМ до денес, достапен е овде.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.