РЕКОМ мрежа за помирување

04.12.2010.

Жени жртви на војната – Oраховац/Rahovec, Косово-04.12.2010.

Локални консултации со жените жртви на војната за Иницијативата за РЕКОМ

Првите локални консултации со жените жртви на војната ги организираше Центарот за истражување, документирање и публикување (CDRP) од Косово, член на Коалицијата за РЕКОМ, на 4 декември 2010 година во Ораховац/Rahovec. Тие беа во рамки на Иницијативата за РЕКОМ (Иницијатива за основање регионална комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и другите кршења на човековите права во периодот 1991-2001 на територијата на бивша Југославија). На овие консултации учествуваа вкупно триесет и две жени. Учесничките беа припаднички на албанската, српската и ромската заедница од Велика Хоча/Hoqa e Madhe, Велика Круша/Krusha e Madhe и од Ораховац/Rahovec.

Голем број медиуми не одговори на поканата поради парламентарните избори кои се одржуваа во тоа време. Меѓутоа, на консултациите присуствуваше еден новинар на дневниот весник Lajm и напиша добра статија за споменатите консултации на Иницијативата за РЕКОМ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Saopštenje organizatora

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.