РЕКОМ мрежа за помирување

18.09.2010.

Здруженија на жртвите-Сараево, БиХ-18.09.2010.

2010, БиХ, здружение на жртвите, Нацрт статут, регионални консултации

Регионални консултации со жртвите за Нацрт статутот на РЕКОМ

На регионалните консултации со претставниците на здруженијата на жртвите за Нацрт статутот на РЕКОМ, кои заедно ги организираа БХ новинарите и Центарот за информативно правна помош, поддршка за Иницијативата за РЕКОМ дадоа претставниците на преку 50 здруженија на жртвите од БиХ и од регионот, а со своите предлози и мислења придонесоа во создавањето на идниот Статут на РЕКОМ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacrt statuta

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.