KOMRA rrjeti i pajtimit

18.09.2010.

Shoqatat e viktimave –Sarajevë, B dhe H-18.09.2010.

2010, B dhe H, Konsultimet rajonale, Projekt Statuti, Shoqatat e viktimave

Në konsultimet regjionale me përfaqësuesit e shoqatave të viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-s të cilën e kanë organizuar së bashku BH Novinari dhe Qendra për ndihmë të informimit juridik, përfaqësuesit e më shumë se 50 shoqatave të viktimave nga BeH dhe regjioni i dhanë përkrahjen Nismës për KOMRA dhe përmes propozimeve dhe mendimeve kanë kontribuuar përpilimit të Statutit të ardhshëm të KOMRA-s.

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.