РЕКОМ мрежа за помирување

04.09.2010.

Интелектуалци-Бања Лука, БиХ-04.09.2010.

2010, БиХ, интелектуалци, регионални консултации

Регионални консултации со интелектуалците/интелектуалките за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите беа организирани од Здружението БХ новинари и Центарот за информативно-правна помош од Зворник. Учествуваа вкупно 42 учесници/учеснички и гости. Модератор беше Лазар Стојановиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). За консултациите известија BH TV, Независне новине, ONASA и BHRT – HT 1. Пред самите консултации беше одржана ТВ дебата на AТВ, на која гостуваа Арсим Герџалиу (Косово), Славко Кукиќ, Исмет Сејфија, Младен Миросављевиќ, Срѓан Пухало (БиХ), Жарко Пуховски (Хрватска), Желимир Жилник и Лазар Стојановиќ (Србија).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.