РЕКОМ мрежа за помирување

29.07.2010.

Верски заедници-Призрен, Косово-29.07.2010.

2010, верски заедниции, Косово, Национални консултации

Национални Консултации со верските заедници за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше Фондот за хуманитарно право Косово. На собирот присуствуваа 46 учесници: претставници на Исламската заедница, на Католичката црква, на Српската православна црква и на Протестантско евангелистичката црква. Модератор беше Блерим Блакај (Фонд за хуманитарно право Косово), a воведничари беа Ветон Мујај (Syri i Vizionit, Пеќ/Pejë, Косово), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Белград, Србија) и Исмаил Хасани, социолог на религијата од Приштина. На почетокот на настанот, на присутните им се обрати Ружди Реџа, потпретседател на општина Призрен, кој ја поддржа Иницијативата за РЕКОМ. Шест медиумски куќи известуваа за консултациите – RTV Besa, TV Prizren, Koha Ditore, Телевизија Косово, Радио Косово и KTV.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Primedbe, predlozi i preporuke

Transkript

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.