KOMRA rrjeti i pajtimit

29.07.2010.

Bashkësitë fetare -Prizren, Kosovë-29.07.2010.

2010, Bashkësitë fetare, Konsultimet nacionale, Kosova

Konsultimet i organizoi Fondi për të Drejtën Humanitare. Në takim morën pjesë 46 pjesëmarrës/e– përfaqë sues të Bashkësisë Islame, Kishës Katolike, Kishës Ortodokse Serbe dhe Kishës Protestante Evangjeliste. Moderator i takimitishte Bekim Blakaj (Fondi për të drejtën Humanitare), ndërsa fjalën hyrëse e mbajtën Veton Mujaj (Syri i Vizionit,Pejë, Kosovë), Natasha Kandiq (Fondi përtë Drejtën Humanitare) dhe Ismail Hasani, sociolog i religjionit nga Prishtina. Në fillim të ta kimit, pjesëmarrësve iu drejtua Ruzhdi Rexha, nënkryetar i Komunës së Prizrenit, i cilie mbështeti Iniciativën për KOMRA-në. Gjashtë shtëpi televizive njoftuan dhe raportuan për konsultimet – RTV Besa, TV Prizreni, Koha Ditore, Televizioni i Kosovës, Radio Kosova dhe KTV.

Propozimet, opinionet dhe rekomandimet

Deklaratat

kopje e shkruar

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.