РЕКОМ мрежа за помирување

14.07.2010.

НВО-Oсијек, Хрватска-13.07.2010.

2010, локални консултации, Нацрт статут, НВО, Хрватска

 Локални консултации со организациите на цивилното општество за Нацрт статутот на РЕКОМ

Documenta – Центар за соочување со минатото, во име на Коалицијата за основање на РЕКОМ, во Осијек организираше консултации o Нацрт статутот на Регионалната комисија за утврдување и јавно изнесување фактите o воените злосторства и други тешки кршења на човековите права во бивша Југославија (РЕКОМ).

На консултациите учествуваа претставници/претставнички на организациите за заштита на човековите права, на здруженијата на жртвите и на семејствата на настраданите и исчезнатите, на организациите на младите, на женските групи и на професионалните здруженија.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacrt statuta – komentari

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.