KOMRA rrjeti i pajtimit

14.07.2010.

OJQ-Osijek, Kroaci -13.07.2010

2010, Komunitetet lokale, Kroacia, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet lokale me organizatat e shoqërisë civile mbi draft Statutin e KOMRA-s

Documenta – Qendra për Ballafaqim me të Kaluarën, organizoi konsultimet lokale në emër të Koalicionit Rajonal për themelimin e KOMRA-s në Osijek mbi draft Statutin e Komisionit Rajonal për krijimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave njeriut në ish-Jugosllavi (KOMRA).
Konsultimet u ndoqën nga përfaqësues organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shoqatat e viktimave dhe familjet e viktimave të vrarë apo të zhdukur, organizatave rinore, grupet e grave dhe shoqatave profesionale.

 

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.