KOMRA rrjeti i pajtimit

14.07.2010.

OJQ-Osijek, Kroaci -13.07.2010

2010, Komunitetet lokale, Kroacia, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet lokale me organizatat e shoqërisë civile mbi draft Statutin e KOMRA-s

Documenta – Qendra për Ballafaqim me të Kaluarën, organizoi konsultimet lokale në emër të Koalicionit Rajonal për themelimin e KOMRA-s në Osijek mbi draft Statutin e Komisionit Rajonal për krijimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave njeriut në ish-Jugosllavi (KOMRA).
Konsultimet u ndoqën nga përfaqësues organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shoqatat e viktimave dhe familjet e viktimave të vrarë apo të zhdukur, organizatave rinore, grupet e grave dhe shoqatave profesionale.

 

Draft statuti – komentet