KOMRA rrjeti i pajtimit

Logo-REKOM-Trcim-za-rekom

20.03.2020.

Vrapo për KOMRA-n

Fushatat

Logo REKOM - Trcim za rekom

Promovimi i KOMRA-s me anë të aktiviteteve sportive

Në muajin korrik të vitit 2013 është filluar me përgatitjet për pjesëmarrje në gjysmë-maratona në B dhe H dhe në Kroaci dhe në maratona në Mal të Zi e në Slloveni me shtypjen e trikove, të shenjave në formë rrethore të silikonit dhe me slogane me nënshkrimin “Vrapoj për KOMRA-n” si dhe me broshura mbi procesin KOMRA në gjuhët e BKSM dhe atë sllovene. DTPK BH në fillim të shtatorit ka organizuar dy aksione të rrugës (në datën 7 dhe 14 shtator të vitit 2013), duke iu bërë thirrje qytetarëve që në datën 15 shtator të vitit 2013 në Sarajevë të marrin pjesë në vrapimin „Vrapoj për KOMRA-n “, në kuadër të „Vrapimit të kënaqësisë“ në pesë kilometra. Në vrapimin „Vrapoj për KOMRA-n“ kanë marrë pjesë 15 aktivistë të Koalicionit për KOMRA nga Serbia dhe rreth 150 pjesëmarrës nga B dhe H. Trikot me nënshkrimin „KOMRA“ i kanë mbajtur rreth 170 pjesëmarrës në gjysmë-maratonën në Sarajevë. Erol Mujanoviqi, drejtor i maratonës sarajevase ka vlerësuar se manifestimi është zhvilluar në shenjë të përkrahjes të Nismës për KOMRA. Aksioni „Vrapoj për KOMRA-n” është prezantuar në datën 21 dhe 28 shtator të vitit 2013 në Sheshin e Bane Josip Jelaçiqit në Zagreb. Në vrapimin e qytetarëve, në kuadër të manifestimit “Maratona zagrebase” e datës 13 tetor të vitit 2013, rreth 100 pjesëmarrës kanë mbajtur trikot me mbishkrimin “Vrapoj për KOMRA-n”. Në Lubjanë dhe në Podgoricë, aksioni „Vrapoj për KOMRA-n“ është zhvilluar në kuadër të maratonave lokale, në datën 27 tetor të vitit 2013. Në Podgoricë, pjesëmarrësit e shkollave të mesme kanë vrapuar duke i mbajtur veshur trikot me mbishkrimin „Vrapoj për KOMRA-n“.

Vrapoj për KOMRA-n – Prishtinë, 11.05.2014.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.