KOMRA rrjeti i pajtimit

Reg_Cons_Victims

09.05.2008.

Shoqatat e viktimave dhe veteranët –Podgoricë, Mali i Zi -9.05.2008.

2008, Mali i Zi, Shoqatat e viktimave

Reg_Cons_Victims

Konsultat rajonale me shoqatat e viktimave, viktimat dhe veteranët mbi mekanizmat e zbardhjes së fakteve për krimet e luftës

 

Konsultat i organizuan FDH, Documenta dhe QKD në bashkëpunim me Shoqatën e banorëve të Bukovicës dhe të Plevles dhe Shoqatën e familje­ve të të kidnapuarve, të zhdukurve dhe të vrarëve nga viti 1998 deri në vitin 1999 në Kosovë, Crveni Crveni božur, Mali i Zi Tubimin e shënoi lancimi i nismës për krijimin e Komisionit rajonal për zbardhjen dhe  Fjalën hyrëse e mbajtën Nataša Kandić tregimin e fakteve mbi krimet e luftës (KOMRA) të cilën nismëtarët FDH, Documenta dhe QKD e pre-zantuan si konkretizim të përkrahjes që pjesëmarrësit e konsultave i dhanë qasjes rajonale si metodës më të besueshme për zbardhjen dhe tregimin e fakteve për krimet e luftës. Pjesëmarrësit (44), për¬faqësuesit e shoqatave të viktimave, viktimat që nuk janë anëtarë të shoqatave, dhe veteranët nga Mali i Zi, Kroacia, BH, Serbia, Maqedonia, Sllovenia dhe Kosova, e kanë përkrahur nismën për themelimin e KOMRA, me bindjen e thellë se nisma do të marrë përkrahje të fuqishme nga shoqatat e familjeve të të zhdukurve në të gjitha vendet postjugosllave, por të vetëdijshëm se pa vullnetin politikë të qeverive kombëtare dhe përkrahjen e fuqishme të bashkësisë ndërkombëtare nuk do të ketë jetësim të nismës. Tubimin e paralajmëroi gazeta Dan e Podgoricës .

Konsultat rajonale me shoqatat e viktimave, viktimat dhe veteranët mbi mekanizmat e zbardhjes së fakteve për krimet e luftës

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.