РЕКОМ мрежа за помирување

Reg_Cons_Victims-crop

09.05.2008.

Здруженијата на жртвите и ветераните-Подгорица, Црна Гора -9.05.2008.

2008, ветерани, Здруженија на жртвите, Црна Гора

Reg_Cons_Victims

Регионални консултации со здруженијата на жртвите, со жртвите и ветераните за начините на утврдување и кажување на фактите за воените злосторства во бивша Југославија

Консултациите беа организирани од ФХП, Documenta и ИДЦ во соработка со Здружението на граѓаните на Буковица и Плевља и со Здружението на семејствата на киднапираните, исчезнатите и убиените во периодот од 1998 до 1999 година на Косово, Црвен божур. Воведничари беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), Мирсад Токача (Истражувачко-документационен центар, БиХ), Јакуб Дургут (Здружение на граѓаните на Буковица и Плевља, Црна Гора) и Љубиша Филиповиќ (Здружение на семејствата на киднапираните и убиените на Косово и Метохија, Црвен божур, Црна Гора). Собирот го обележи лансирањето на иницијативата за основање на Регионална комисија за утвтрдување и кажување на фактите за воените злосторства (РЕКОМ), која иницијаторите – ФХП, Documenta и ИДЦ – ја претставија како конкретизација на поддршката која учесниците на консултациите ја искажаа за регионалниот пристап, како најсигурен метод за утврдување и кажување на фактите за воените злосторства. Учесниците (44), претставници на здруженија на жртвите, на жртвите кои не се членови на здруженија, и на ветераните од Црна Гора, Хрватска, БиХ, Србија, Македонија, Словенија и Косово, ја поддржаа иницијативата за основање на РЕКОМ, со длабоко уверување дека иницијативата ќе добие силна поддршка од здруженијата на семејствата на исчезнатите во сите постјугословенски земји, но и со свест дека без политичка волја на националните влади и без силна поддршка на меѓународната заедница не е можно заживување на оваа иницијатива.
Собирот беше најавен од дневниот весник Дан од Подгорица.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.