KOMRA rrjeti i pajtimit

Univerzalno FB

15.07.2014.

Raport mbi procesin KOMRA: janar – qershor 2014

 Vrapoj për KOMRA-n

Nga muaji korrik i vitit 2013, kur formalisht ka filluar me punën Ekipi i Ekspertëve Rajonal, të cilin e përbëjnë të dërguarit personal të kryetarëve/anëtarëve të Presidencës së B dhe H për KOMRA, „KOMRA ia ka dalë të bëjë vetëm edhe një hap deri sa të bëhet organ ndërshtetëror, i cili merret me çështjet e së kaluarës“. Në këtë fazë të re, të dërguarit për KOMRA e kanë për detyrë të përgatisin dokumentin mbi kushtet kushtetuese, juridike dhe politike për themelimin e KOMRA-s. Në kryerjen e kësaj detyre, avokuesit publik dhe Këshilli Rajonal për KOMRA iu ofron ndihmë profesionale dhe operative, kurse Kuvendi i Koalicionit, më së voni deri në muajin tetor të vitit 2014, do të jap vlerësimin lidhur me atë nëse propozimi ndërshtetëror i përgjigjet intencave të Statutit të KOMRA-s, të cilin e propozon Koalicioni.

Raport mbi procesin KOMRA-Janar-qershor 2914