РЕКОМ мрежа за помирување

Univerzalno FB

15.07.2014.

Извештај за Процесот на РЕКОМ: јануари-јуни 2014

 Trcam za REKOM

Од јули 2013 година, кога и формално започна со работа, Регионалниот експертски тим за РЕКОМ, составен од претставниците на претседателите/членовите на Претседателството на БиХ, „РЕКОМ успеа да стаса само еден чекор до тоа да стане меѓудржавен орган кој се занимава со прашањата на минатото“. Во таа нова фаза, претставниците за РЕКОМ добиваат задача да го подготват документот за уставно-правните и политичките услови за основање на РЕКОМ. Во извршувањето на таа задача, стручна и оперативна помош им даваат јавните заговарачи и Регионалниот совет на Коалицијата за РЕКОМ, а Собранието на Коалицијата, најдоцна до октомври 2014 година, ќе даде своја оценка за тоа дали меѓудржавниот предлог за РЕКОМ соодветствува на интенциите содржани во Статутот кој го предлага Коалицијата.

Извештај за Процесот на РЕКОМ-јануари-јуни 2014