Lajme

Procesi konsultativ: maj 2006 – shkurt 2011

19.07.2011

Kon proces ALB

 

Ky botim përmban propozime, mendime dhe rekomandime të pjesëmarrës(e)ve të Procesit konsultativ për vërtetimin e fakteve rreth krimeve të luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të kryera në territorin e ish RSFJ-së, të cilin e organizoi Koalicioni për KOMRA, si dhe raporte rreth atij procesi, dhe Propozimin për statutin e KOMRA-së.

Botimi mbulon periudhën prej majit të vitit 2006 deri në shkurt të vitit 2011.

Botimi në maqedonisht dhe sllovenisht përmban vetëm raporte/analiza rreth procesit Konsultativ dhe Propozimin për statutin e KOMRA-së.

 

Konsultativni proces-publikacija-ff-ALB