KOMRA rrjeti i pajtimit

17.02.2011.

Procesi konsultativ mbi iniciativen pёr themelimin e KOMRA-s: maj-dhjetor 2009.

Pasqyrë e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve

 

Nga maji i visit 2006 kur në takimin e mbajtur në Mal të Zi me përfaqësuesit e shoqatave të viktimave dhe familjarëve të zhdukur ve nga shtetet post-jugosllave, u lansua Iniciativa për themelimin e KOMRA-s, deri në fund të vitit 2009 janë mbajtur 79 debate në nivel të bashkësive lokale, nivelin nacional dhe regjional, ndër të cilat janë pesë forume regjiona le për drejtësinë në transicion. Në këto debate (konsultime) kanë marrë pjesë 3471 individë nga shoqatat e viktimave dhe familjeve të viktimave, organizatave për të drejtat e njeriut, organizatate të rinjëve, grupeve të grave, shoqatave të gazetarëve, shoqatatë veteranëve, komunitetit akademik, komunitetit të juristëve, qeverisjes lokale dhe organizata e grupetjera. Në periudhën nga maji deri në fund të vitit 2009 janë organizuar 43 debate në të cilat kanë marrë pjesë 1706 individë.

 

Raport-Debati regjional mbi modelin e KOMPRA-s-ff-maj-dhjetor 2009.

Procesi konsultativ mbi iniciativen per themelimin e KOMPRA-s-maj-dhjetor 2009.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.