Lajme

E mbështes KOMRA-n

flajer ALB dvolist_Page_1

flajer ALB dvolist_Page_2

KOMRA është shkurtesë e emërtimit të Komisionit Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e ish RSFJ-së nga data 1 janar e vitit 1991 e deri në datën 31 dhjetor të vitit 2001, për themelimin e të cilit angazhohet rrjeti i organizatave të shoqërisë civile nga vendet post-jugosllave (Koalicioni për KOMRA-n), i cili numëron 2.050 anëtarë. Koalicionin për KOMRA-n e përbëjnë organizatat dhe aktivistët për të drejtat e njeriut, shoqatat e familjeve të personave të zhdukur/refugjatëve/veteranëve dhe shoqatat e ish-të burgosurve në kampet e përqendrimit, anëtarët e familjeve të viktimave të luftës, artistët, shkrimtarët, gazetarët, juristët, hulumtuesit dhe individë të tjerë, të cilët drejtpërdrejtë marrin pjesë në promovimin e idesë së themelimit të Komisionit Rajonal.

 

Fletëpalosjet PDF