KOMRA rrjeti i pajtimit

04.09.2010.

Intelektualët-Banjalluka, B dhe H-04.09.2010.

2010, B dhe H, Intelektualët, Konsultimet rajonale

Konsultimet Rajonale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr themelimin e KOMRA-sё

Konsultimet i organizuan Shoqata e gazetarёve tё BeH dhe Qendra Informative –pёr ndihmё juridike nga Zvorniku. Morrёn pjesё gjithsejt 42 pjesёmarrёs-e dhe mysafirё. Moderator ishte Lazar Stojanov (Fondi pёr tё Drejtёn Humanitare, Serbi). Pёr konsultimet raportuan TV BH, Gazetat e pavarura, ONASA dhe BHRT-HT 1. Para konsultimeve u mbajt debati televiziv nё ATV, nё tё cilin morrёn pjesё Arsim Gёrgjaliu (Kosovё), Sllavko Kukiq, Ismet Sejfija, Mladen Mirosavleviq, Srgjan Puhalo (BeH), Zharko Puhovski (Kroaci), Zhelimir Zhilinik dhe Lazar Stojanov.

Konsultimet Rajonale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr themelimin e KOMRA-sё

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.